Spitalul Judeţean din Deva scoate la concurs 26 de posturi

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Judeţul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă ne/determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar/vacante, după cum urmează:

Secţia Ortopedie şi Traumatologie:

 • infirmieră debutantă – 1 post vacant, pe perioadă nedeţerminată;
 • îngrijitoare – 1 post vacant pe perioadă nedeterminată.

Secţia Chirurgie Generală:

 • asistent medical debutant (PL) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;
 • infirmieră debutantă – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată;
 • brancardier – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Secţia Chirurgie Generală – Bloc Operator:

 • asistent medical debutant (PL) – 1 post temporar vacant, pe perioadă determinată.

Compartiment Dermatovenerologie:

 • infirmieră debutantă – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Secţia Boli Infecţioase.

 • infirmieră debutanta – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminatâ.

Secţia Oncologie Medicală:

 • asistent medical debutant (PL) – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată:
 • asistent medical debutant (PL) – 1 post vacant, pc perioadă nedeterminată;
 • infirmieră debutantă – 1 post vacant, pe perioadă nedeteminată;
 • îngrijitoare – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Compartiment Sterilizare Centrală:

 • îngrijitoare – 1 post temporar vacant, pe perioadă determinată.

Secţia Pediatrie:

 • infirmieră debutantă – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Secţia Medicină Internă II:

 • asistent medical debutant (PL) – 1 post vacant, pc perioadă nedeterminată;
 • infirmieră debutantă – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminatâ.

Secţia A.T.I.:

 • asistent medical debutant (PL) – 2 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată;
 • îngrijitoare – 2 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată.

Compartiment Reumatologie:

 • infirmieră debutantă – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată:.

Secţia Neurologie:

 • infirmieră debutantă – 2 posturi vacante, pe perioadă nedeterminată. Secţia Urologie:
 • infirmieră debutantă – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Centrul de Sănătate Mintală Adulţi:

 • psiholog practicant – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Laborator Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie:

 • asistent medical specialitatea recuperare şi BFT (PL) debutant – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical debutant (PL):

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sanitară sau echivalentă;
 • certificai de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat şi valabil la data concursului;
 • poliţa de malpraxis.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical debutant (PL) la Laborator RMFB:

 • diplomă de scoală postliceală sanitară sau echivalentă;
 • specialitatea recuperare şi BFT;
 • certificat de membra O.A.M.G.M.A.M.R. avizat pe anul 2018 şi valabil la data concursului;
 • poliţa de malpraxis.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de infirmiera debutantă, îngrijitoare şi brancardier – şcoală generală.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de psiholog practicant:

 • diplomă de licenţă în specialitatea psihologie;
 • atestat de liberă practică, pe treapta de specializare practicant, forma de atestare autonom, în specialitatea psihologie clinică;
 • 1 an vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iunie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 09 iulie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva, str. 22 Decembrie nr. 58, telefon: 0254/215.051, interior 133./www.posturi.gov.ro

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Doriți să vă înscrieți în discuție?
Simțiți-vă liber să contribuiți!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.