CODUL RUTIER, modificat de Guvern. Care sunt noutățile și categoriile de șoferi vizate

Guvernul a adoptat joi o ordonanță ce aduce modificări și completări la Codul Rutier.

Pentru categoriile de permis C, CE, D și DE se acceptă reducerea vârstei minime pentru obținerea permisului de conducere, de la 21 de ani la 18 ani, respectiv de la 24 de ani la 21 de ani.

Potrivit ordonanței Guvernului, titularii unui permis de conducere categoria B pot obține permis pentru transport marfă sau persoane, de la vârstele menționate mai sus, doar pentru a conduce pe drumurile publice ”în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente, în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială”. Se impune utilizarea unui cod național valabil doar pentru conducere pe teritoriul statului român.

A fost modificată definiția deținătorului mandatat pentru vehicule în leasing extern, pentru a permite înmatricularea. Aceasta se va face pe numele utilizatorului din cadrul unui contract de leasing. Totodată, se exclud din definiția deținătorului mandatat contractele de închiriere.

Codul Rutier prevede că, înainte de a pune în circulație autovehicule, atât proprietarii cât și deținătorii mandatați ai acestora, sunt obligați să solicite înmatricularea acestora și că vehiculele în leasing se înmatriculează la nivelul autorității competente în a cărei rază teritorială proprietarii își au domiciliul, sediul sau reședința. În această situație, chiar și în cazul în care există acordul scris al proprietarului (societate de leasing cu sediul în străinătate), înmatricularea acestor vehicule nu se poate realiza din cauza imposibilității stabilirii competenței teritoriale a autorității responsabile cu efectuarea acestei operațiuni.

”Ținând cont de natura complexă a contractelor de leasing, precum și de reglementarea acestora atât prin prevederile Codului Civil, prin cele ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, precum și prin reglementările stabilite în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, considerăm că aceste acte juridice oferă garanții suplimentare privind posibilitatea de verificare a îndeplinirii obligațiilor legale ce incumbă părților, în raport cu contractele de închiriere a căror reglementare este una permisivă, sens în care evidențiem faptul că potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul leasingului financiar, utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar al bunului, situație din care decurg consecințe similare situației în care înmatricularea se efectuează pe numele proprietarului de vehicul.

În aceste condiții, se impune excluderea contractelor de închiriere din definiția deținătorului mandatat, întrucât această categorie de acte juridice nu oferă garanții suficiente pentru realizarea înmatriculării unui vehicul pe numele altei persoane decât proprietarul acestuia”, se arată în expunerea de motive.

Omologare opțională pentru vehiculele MApN, MAI, SRI și SPP

Ordonanța prevede  actualizarea normelor legale referitoare la înregistrarea la nivelul MApN, MAI, SRI și SPP a vehiculelor din dotarea acestor instituții, prin oferirea posibilității ca omologarea să fie opțională în cazul vehiculelor care se înregistrează la aceste instituţii.

Se include Serviciul de Protecție și Pază în sfera autorităților care au în dotare autovehicule supuse înregistrării direct la acele autorități.

”Pentru îndeplinirea misiunilor specifice, forțele armate și autoritățile din sistemul de ordine publică și siguranță națională pot pune în circulație vehicule care suferă modificări; MApN, MAI și SPP sau SRI vor putea înmatricula vehiculele deținute, atunci când acestea îndeplinesc toate condițiile cerute de legislația în vigoare sau să le înregistreze, fără a beneficia de omologare potrivit reglementărilor în vigoare, ținând cont de specificitatea modului de utilizare a acestor vehicule”, se arată în expunerea de motive.

Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională vor putea testa în condiții reale vehiculele concepute și fabricate pentru a fi utilizate în domeniul lor de activitate. Ordonanța prevede extinderea valabilității teritoriale a autorizațiilor pentru probe eliberate și persoanelor juridice abilitate să fabrice, asambleze, caroseze ori să efectueze activităţi de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor sau echipamentelor destinate acestora, la nivelul întregului teritoriu național.

Modificările din ordonanța de Guvern la OUG 195/2002 – Codul Rutier:

1. La articolul 6, punctul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

„34. deţinător mandatat – persoană fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing;” (a fost eliminat ”sau contract de închiriere”)

2. După alineatul (1) al articolului 9 (înmatricularea vehiculelor) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11) Omologarea este opțională în cazul vehiculelor prevăzute la art.13 alin. (2) (autovehiculele, remorcile și tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naționale, a Ministerului Afacerilor Interne, precum și cele ale Serviciului Român de Informații se înregistrează la aceste instituții – n.r.) care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin.(2) lit. d) și alin.(3) lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE, precum și în cazul celor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin.(2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri.”

3. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Autovehiculele, cu excepţia mopedelor şi a troleibuzelor, precum şi remorcile destinate a fi tractate de acestea, se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii sau deținătorii mandatați îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare.

(2) Autovehiculele, remorcile şi tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului Afacerilor Interne, a Serviciului de Protecție și Pază, precum şi cele ale Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii.

(3) Autovehiculele și remorcile destinate a fi tractate de acestea, menționate la alin. (2) pot, după caz, să fie înmatriculate.

(4) Până la înmatriculare, vehiculele prevăzute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă.

(5) La cerere, instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum și persoanelor juridice abilitate să fabrice, asambleze, caroseze ori să efectueze activităţi de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor sau echipamentelor destinate acestora, li se pot elibera, pentru aceste vehicule, autorizaţii şi numere pentru probe.

(6) Pot beneficia de autorizaţii şi numere pentru probe, vehiculele care se supun înmatriculării şi se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienţi, la cererea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere.

(7) Autorizația de circulație pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazurile prevăzute la alin. (5), și doar pe teritoriul județului sau al municipiului București, în raza căruia societatea își are sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (6).

(8) Evidenţa vehiculelor înmatriculate se ţine la autoritatea competentă pe raza căreia proprietarul sau deținătorul mandatat îşi are domiciliul, reşedinţa sau sediul.”

4. După alineatul (4) al articolului 20 se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. d), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C și CE se eliberează de la vârsta de 18 ani cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială, denumit în continuare CPI, astfel cum acesta este reglementat prin art. 1 alin. (3) din Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările și completările ulterioare, sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI.

(6) Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. e), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule D și DE se eliberează de la vârsta de 21 de ani cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea CPI sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI.”

5. La articolul 24 alineatul (7), după litera d) se introduce o nouă literă, lit.e), cu următorul cuprins:

„e) codurile naționale valabile doar pentru conducere pe teritoriul României.”

6. La articolul 102 alineatul (1), punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„20. conducerea, punerea în circulație sau tractarea unui vehicul supus înmatriculării, în baza autorizaţiei pentru probe eliberată în condițiile art. 13 alin. (6), în afara judeţului sau a municipiului Bucureşti în raza căruia îşi are sediul titularul autorizaţiei;”

7. La anexa nr.1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins (se eliberează permis de conducere pentru):

„e) categoria B1: cvadricicluri a căror masă în ordine de mers nu depăşeşte 450 kg (600 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), și care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă continuă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală nu depăşeşte 15 kW;”

Varianta anterioară: ”e) categoria B1: cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15 kW”./www.alba24.ro

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.